HISTORIE
LATINSKOAMERICKÉ TANCE
Latinskoamerické tance je skupina tanců pocházejících především z Jižní a Střední Ameriky. Kategorie latinských tanců v mezinárodních tanečních soutěžích zahrnuje tyto tance: cha-cha, rumba, samba, paso doble a jive (který ovšem pochází z USA). V soutěžích třídy D a Hobby dance se tančí pouze tance Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive a Paso doble se do soutěží dostává až ve třídě C a poté dále zůstává i do dalších tříd (C, B, A, M- mezinárodní třída a P- profesionální třída).

Brazilský tanec - Samba
Jde o tanec původem z Brazílie, který má ovšem své kořeny ve vzdálené Africe.
Slovo samba má původ v portugalském slově semba a v překladu znamená božská tanečnice. Existuje mnoho variací samby. Mezi nejznámější patří karnevalová samba, kterou můžete spatřit na karnevalech v Brazílii.
Samba - latinskoamerický tanec má základní rytmus 2/4 nebo 4/4 se 48-60 takty za minutu, standardně tempem 50 taktů/min, metronom 100-104 a důraz klade na každou celou dobu. Je to tanec veselý a energický, ve kterém pár nebo sólo tanečnice musí předvést svůj náboj a nadšení z tance.

Základní kroky
  - Samba na místě
  - Zášvih
  - Volty
  - Bota fogo
  - Karaoke

Základní technické prvky
  - Pružnost v kolenou
  - Plynulé pohyby
  - Časování
  - Používání rukou

Figury podle ČSTS1:

1. Základní pohyb - Basic Movement
  - vpravo - Natural
  - vlevo - Reverse
  - stranou - Side
  - alternativní - Alternative

2. Postupový základní pohyb - Progressive Basic Movement

3. Základní pohyb mimo - Outside Basic Movement

4. Zášvihy vpravo a vlevo - Whisks to Right and Left

5. Sambová chůze - Samba Walks
  - v promenádním postavení - in Promenade Position
  - stranou - Side
  - na místě - Stationary

6. Nůžky - Bota Fogos
  - Postupové nůžky - Travelling Bota Fogos / Forward,Backward/
  - Promenádní nůžky - Promenade Bota Fogos / nůžky do promenádního a obráceného promenádního
    postavení - Bota Fogos to Promenade Position and Counter Promenade Position
  - Stínové nůžky - Shadow Bota Fogos
  - Protisměrné nůžky - Contra Bota Fogos
  - nůžky ve stínovém postavení stejnou nohou - Bota Fogos in Shadow Position on Same Foot

7. Otáčka vlevo - Reverse Turn

8. Valení vpravo - Natural Roll

9. Kortadžaka - Corta Jaca

10. Kolébky - Rocks
  - zavřené - Closed
  - otevřené - Open
  - vzad - Backward

11. Voltové pohyby - Voltas Movement
  - jednoduchá volta vpravo a vlevo - Simple Voltas to Right and Left
  - křížem krážem - Criss Cross
  - postupující volta vpravo a vlevo - Travelling Voltas to Right and Left
  - májka - Maypole
  - voltová otáčka na místě vpravo a vlevo pro dámu - Voltas Spot Turn to Right and Left for Lady
  - sólová volta vpravo a vlevo - Solo volta Spot Turns to Right and Left
  - pokračující volta vpravo a vlevo - Continuous volta Spot Turn to Right and Left
  - kruhová volta vpravo a vlevo - Circular Voltas to Right and Left
  - kolotoč - Rondabout
  - volta ve stínovém postavení stejnou nohou vpravo a vlevo - Voltas in Shadow Position on Same Foot
    to Right or Left
  - zavřená volta - Closed Volta.

12. Argentinská křížení - Argentine Crosses

13. Pletenec - Plait

14. Změny nohou - Foot Changes

15. Odvalení z paže - Rolling off the Arm

16. Sambová křížení v otevřeném promenádním postavení a otevřeném obráceném promenádním
    postavení - Samba Locks Open PP and Open CPP

17. Běhy v promenádě a obrácené promenádě - Promenade to Counter Promenade Runs

18. Cruzado křížení ve stínovém postavení - Cruzado Locks in Shadow Position

19. Cruzado chůze - Cruzado Walks

20. Tříkroková otáčka - Three Step Turn

21. Rytmické houpání - Rhythm Bounce

Text je licencován za podmínek Creative Commons 3.0 (CC). Používá materiál z české Wikipedie článků Latinskoamerické tance, Samba, ČSTS.*

* Český svaz tanečního sportu (ČSTS, anglicky: Czech Dance Sport Federation, CDSF) je občanské sdružení tanečníků a tanečních funkcionářů z České republiky. Jedná se o nepolitickou a neziskovou zájmovou společenskou organizaci respektive spolek ustavený ve smyslu platných právních norem, jehož předmětem činnosti je taneční sport prováděný jak na rekreační tak i na výkonnostní úrovni. Jeho sídlo je v Ústí nad Labem.


© Dance Studio Gaudi